Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Verhuurder: Bridges2000 B.V. die huurobjecten ter beschikking stelt en/of in verband daarmee diensten verleent.
Huurder: de wederpartij van Verhuurder.
Huurobject: het object dat de Huurder huurt van de Verhuurder.
Huurovereenkomst: de tussen Verhuurder en Huurder gesloten overeenkomst met betrekking tot de huur/verhuur van een Huurobject.
P.O. (Purchase Order): worden uitsluitend gezien als een akkoord op een gesloten overeenkomst met betrekking tot huur/verhuur of koop of verkoop van een object.
Gegevens: van de offerte en/of aanbieding deel uitmakende catalogi, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie en dergelijke.
Koopcontract: een afgesloten schriftelijke overeenkomst in geval van een directe verkoop.
Koop op afstand: de overeenkomst als bedoeld in artikel 7:46a van het Burgerlijk Wetboek waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (telefoon, fax, internet).
Offerte: vrijblijvend schriftelijk aanbod van Bridges 2000 B.V. aan een potentiële Wederpartij.
Order: de door een wederpartij aan Bridges2000 B.V. gegeven schriftelijke of mondelinge opdracht of bestelling.
Extra kosten: extra kosten gemaakt voor voorbereiding, transport, montage en aflevering.
Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de overeenkomst door wederpartij aan Bridges2000 B.V. verschuldigd is.
Orderbevestiging: schriftelijke aanvaarding van de order door Bridges2000 B.V.
Overeenkomst(en): de tussen Bridges2000 B.V. en wederpartij middels een orderbevestiging dan wel koopcontract aangegane koopovereenkomst(en), waarop de verkoopvoorwaarden van toepassing zijn.
Verkoopvoorwaarden: de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Bridges2000 B.V.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van Bridges2000 B.V. gevestigd te Zevenbergen.

Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de huurder een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.

Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het in de overeenkomst nader omschreven object dat door Verhuurder aan de huurder ter beschikking wordt gesteld in het kader van deze overeenkomst zal in het navolgende worden aangeduid als “het gehuurde”. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. Het door de huurder zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Totstandkoming

Bindende overeenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder, of door ondertekening van de huurovereenkomst door de huurder en verhuurder of de toezending van een PO. Ook kan een bindende overeenkomst tot stand komen indien de Verhuurder uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur.

Een huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs zoals vermeld op de huurovereenkomst. Huurtermijnen zijn bij sommige zaken dagen en andere zaken, zoals gangways en bruggen weektermijnen, ook als het een gedeelte van een week betreft.

Extra kosten gemaakt door verhuurder voor de huurder worden bij aanvang van een verhuring meermaals mondeling afgesproken, verhogen de eerder overeengekomen huurprijs, danwel de voorbereidings- transport-, montage- en/of afleverkosten.

Artikel 3: Waarborgsom

Verhuurder is gerechtigd vóór aanvang van de huurperiode voldoening van een waarborgsom te verlangen. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de overeengekomen huurperiode. Indien een verlenging van de huurovereenkomst wordt overeengekomen, dient de huurder uiterlijk op de dag van de verlenging een nieuwe waarborgsom te betalen. Indien de huurder de waarborgsom niet tijdig betaalt, kan verhuurder de huurovereenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding. De waarborgsom mag door de huurder niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan verhuurder door de huurder verschuldigde bedragen – waaronder nog onbetaalde huurpenningen en/of schadevergoeding of kosten, die verhuurder moet maken om het gehuurde weer in de staat te brengen waarin de huurder deze heeft ontvangen – compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt terugbetaald indien vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 4: Aflevering

Het gehuurde wordt op een afgesproken tijd bij de huurder afgeleverd. De huurder dient ervoor te zorgen dat op de afgesproken tijdstip op het afgesproken afleveradres, een daartoe bevoegd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde zaak. Deze persoon dient zich indien gewenst te legitimeren.

Voorzover op het afgesproken tijdstip niemand namens de huurder aanwezig is, dan heeft verhuurder het recht het gehuurde mee terug te nemen. De in verband hiermee gemaakte kosten, waaronder huurderving en transportkosten, zijn voor rekening van de huurder. Het is voor de huurder niet mogelijk een schadevergoeding bij de verhuurder neer te leggen indien hij door eigen toedoen de aflevering van het gehuurde heeft gemist.

Bij aflevering op een opgegeven adres, verplicht de verhuurder zich in te spannen om het gehuurde binnen de afgesproken leveringstermijn te leveren. Opgegeven termijnen zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

Indien op verzoek van de huurder bij het laden (en/of lossen) gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van verhuurder, gebeurt dit geheel voor eigen risico van de huurder.

Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.

Artikel 5: Controle op het gehuurde

Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming te zijn met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd.

De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen, het gehuurde doelmatig beveiligen, indien gewenst door verhuurder verzekeren en overeenkomstig de gebruiksvoorschriften gebruiken. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.

Het is de huurder verboden, om zonder overleg, het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren, dan wel het gehuurde door niet gekwalificeerd personeel te laten gebruiken.

Het is de huurder ook niet toegestaan om het gehuurde na te maken, dit in verband met het modelrecht en de auteursrechten die op het gehuurde zijn gevestigd.

Artikel 6: Teruggave na huurtermijn

De huurder dient het gehuurde na ommekomst van de huurtermijn klaar te maken voor teruggave. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt met de verhuurder.

De huurovereenkomst blijft van kracht tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde door verhuurder, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde.

De huurder dient er zorg voor te dragen dat op de ophaaldag een daartoe bevoegd persoon aanwezig is om het gehuurde aan verhuurder af te leveren. Deze persoon dient indien gewenst zich te legitimeren. Bij het niet of niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van deze verplichting, zijn de daaruit voortvloeiende kosten en eventuele schade, bijvoorbeeld wegens vermissing, voor rekening van de huurder. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde, totdat het gehuurde door verhuurder feitelijk in ontvangst is genomen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.

De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving.

Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde, dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.

De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.

Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.

Huurder dient een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde. De huurder is te allen tijde verplicht om het bewijs van verzekering op aanvraag van de verhuurder te overleggen.

Artikel 8: Schade

Indien de schade, reparatie- en reinigingskosten niet meer dan € 5.000,- bedragen, dan geschiedt expertise door verhuurder. Hiervoor wordt een bedrag van € 375,- in rekening gebracht. Indien de reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan € 5.000,- bedragen, zal de expertise op kosten van de huurder worden uitgevoerd door een door de verhuurder aangewezen externe partij. De huurder heeft het recht een eigen of contra-expertise uit te voeren, maar dient de verhuurder daarvan, binnen 8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld, schriftelijk op de hoogte te stellen. Na ommekomst van de termijn van 8 dagen volgt expertise en herstel, reparatie, dan wel reiniging van het gehuurde door de verhuurder.

De door verhuurder gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het verhuurde komen voor rekening van de huurder.

Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de vervangingswaarde van het goed te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting.

In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.

Artikel 9: Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening. Dit geldt voor hetgeen vastgelegd in de order en voor de gemaakte extra kosten. Verhuurder is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen te verlangen. De betalingstermijn is een fatale termijn.

Indien de huurder niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in en is de huurder aan de verhuurder een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de huurder met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.

De door de huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare openstaande facturen.

De klachten/reclames betreffende enige tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichting van de verhuurder worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na constatering door huurder dan wel diens ondergeschikten door middel van een schriftelijke kennisgeving door de huurder aan de verhuurder worden medegedeeld. Niet nakoming van deze termijn doet het klacht-/reclamerecht vervallen.

Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten. Dit betreft zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verhuurder voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.

Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgelegd op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten tenminste in alle gevallen € 175,00 zullen bedragen.

Huurder verklaart zich ermee bekend dat verhuurder De Keizersgracht Juristen gemachtigd heeft om namens verhuurder alle correspondentie betrekking hebbende op deze huurovereenkomst te voeren en alle in dit verband passend lijkende incassomaatregelen te treffen.

Artikel 10: Kortingen

Indien de verhuurder met de huurder een korting is overeengekomen op het verhuurbedrag dan is deze korting slechts verrekenbaar met een op tijd betaalde factuur. Indien de huurder zijn of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, dan vervalt de overeengekomen korting en is het oorspronkelijke factuurbedrag direct opeisbaar zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 11: Ingebreke stellen

Indien de huurder zijn of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien huurder failliet wordt verklaard, indien huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.

Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn verhuurder en huurder gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de huurovereenkomst niet nakomt.

Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst.

In gevallen als in lid 1 en 2 genoemd, is verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het gehuurde bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen.

Voorts is de verhuurder in gevallen als in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het verhuurde c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de zo-even omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 12: Overmacht

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke contract.

Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van verhuurder liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen van leveranciers van verhuurder, brand, hoge waterstand, watersnood, overige extreme weersomstandigheden, stakingen, wegblokkades en werkonderbrekingen.

VERKOOP

Artikel 13: Toepasselijkheid

Afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of enige bepaling uit de verkoopvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door Bridges2000 B.V. wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de wederpartij daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige (koop)overeenkomsten.

De wederpartij met wie eenmaal met toepassing van deze (verkoop)voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van (verkoop)voorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en Bridges2000 B.V.

Artikel 14: Offertes en Aanbiedingen

Een offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.

De door de Bridges2000 B.V. verstrekte gegevens blijven eigendom van Bridges2000 B.V., mogen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bridges2000 B.V. niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden, en moeten op verzoek onmiddellijk aan Bridges2000 B.V. worden geretourneerd. Bridges2000 B.V. behoudt zich tevens alle uit hoofde van intellectuele, auteursrechtelijke en het industriële eigendom alle bestaande rechten voor.

De door Bridges2000 B.V. verstrekte gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Opgaven van Bridges2000 B.V. met betrekking tot kleuren, afmetingen, prestaties, eigenschappen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend. Afbeeldingen, beschrijvingen, foto’s, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van Bridges2000 B.V. opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden Bridges2000 B.V. niet.

Alle certificaten, benodigde proeven, tekeningen zijn slechts op verzoek in te zien.

Artikel 15: Totstandkoming van de overeenkomst

Een (koop)overeenkomst komt slechts tot stand indien en nadat Bridges2000 B.V. een order middels een (elektronische) orderbevestiging heeft bevestigd en/of een koopcontract is gesloten, danwel doordat Bridges2000 B.V., na ontvangst van een order, aanvangt met de feitelijke uitvoering daarvan.

De orderbevestiging, dan wel het koopcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten (koop)overeenkomst volledig en juist weer te geven.

Een schriftelijke order kan uitsluitend schriftelijk worden herroepen of gewijzigd, en slechts indien deze herroeping of dit verzoek tot wijziging Bridges2000 B.V. heeft bereikt, alvorens de orderbevestiging is verstuurd, danwel Bridges2000 B.V. is overgegaan tot feitelijke uitvoering van de (koop)overeenkomst. In ieder geval is een schriftelijke order onherroepelijk geworden, indien niet binnen 5 werkdagen na dagtekening daarvan, een herroeping is verzonden.

Bridges2000 B.V. heeft het recht een order zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 16: Inhoud van de (koop)overeenkomst

De inhoud van de (koop)overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de orderbevestiging/het koopcontract en hetgeen in de voorwaarden is bepaald.

Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van Bridges2000 B.V., of namens Bridges2000 B.V. gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Bridges2000 B.V. slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders, of door dezen hiertoe gemachtigde personen, schriftelijk zijn bevestigd.

Voor door fabrikanten en/of importeurs verstrekte gegevens, aanvaardt Bridges2000 B.V. geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan.

Geringe afwijkingen van de (koop)overeenkomst door Bridges2000 B.V. zijn toelaatbaar, indien en voor zover de wederpartij vóór totstandkoming van de overeenkomst geen schriftelijke opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voor zover de door

Bridges2000 B.V. te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.

Artikel 17: Prijzen

De op de website(s) van Bridges2000 B.V. vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.

De door de wederpartij verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor verzending, omzetbelasting en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de orderbevestiging danwel het koopcontract en de factuur vermeld.

Artikel 18: Levering en risico

De door Bridges2000 B.V. opgegeven leveringstermijn gaat in op het laatst der navolgende tijdstippen:

a. de dag van totstandkoming van de (koop)overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door Bridges2000 B.V. van de voor uitvoering van de (koop)overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, e.d.;
c. de dag dat Bridges2000 B.V. het orderbedrag dan wel een voorschot hiervan ontvangt, indien is overeengekomen dat de wederpartij dit vóór levering voldoet en indien daarbij is overeengekomen dat in dat geval de leveringstermijn afhankelijk is van de ontvangst door Bridges2000 B.V. van het orderbedrag of het voorschot.

Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Bridges2000 B.V. in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze Bridges2000 B.V. niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.

Bij overschrijding van de leveringstermijn is de wederpartij echter gerechtigd om Bridges2000 B.V. per aangetekende post een fatale termijn te stellen, mits deze fatale termijn, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk en in ieder geval niet korter dan 45 dagen is.

Slechts na overschrijding van de (volgens artikel 16.2 overeengekomen of volgens artikel 16.3 gestelde) fatale termijn is wederpartij gerechtigd om de overeenkomst op deze grond te ontbinden.

Bridges2000 B.V. is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de wederpartij overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is Bridges2000 B.V. bevoegd de reeds geleverde zaken steeds direct te factureren.

De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de wederpartij:

a. bij levering af bedrijf van Bridges2000 B.V., op het moment van feitelijke bezitsverschaffing;
b. bij levering op een andere locatie:
I. in geval van wederpartij a: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.
II. in geval van wederpartij b: op het moment dat de zaken ter bedrijf van Bridges2000 B.V. zijn opgeladen.

Indien op verzoek van Wederpartij b bij het laden (in geval van levering onder sub a) of lossen (in geval van levering onder sub b) gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van Bridges2000 B.V., geschiedt dit geheel op eigen risico van wederpartij b.

De wederpartij is gehouden de zaken op het overeengekomen tijdstip af te nemen. Kosten die ontstaan door weigering van afname, dan wel niet-tijdige afname, kosten van opslag hieronder inbegrepen, komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 19: Vervoer

In geval van levering als bedoeld in artikel 16.6 sub b, zal Bridges2000 B.V. de zaken voor rekening van de wederpartij (doen) vervoeren naar de overeengekomen plaats. In geval van Wederpartij b geschiedt dit vervoer tevens voor haar risico indien de factuurwaarde van de goederen meer dan € 100.000 betreft, behalve tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, is wederpartij b zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een transportverzekering.

Indien Bridges2000 B.V. de zaken doet vervoeren naar een adres buiten haar bedrijf, dan zal de vervoerder kunnen afleveren op alle werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De wederpartij zal in dit geval zorgdragen voor onmiddellijke in ontvangstneming, zodra Bridges2000 B.V., dan wel de door Bridges2000 B.V. ingeschakelde vervoerder, de zaken op voornoemd adres aanbiedt. Indien de Wederpartij niet onmiddellijk de aangeboden zaken in ontvangst neemt, is Bridges2000 B.V. bevoegd de zaken zonder verdere aanmaning of sommatie (elders) op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij. De zaken worden in dat geval geacht in goede staat en conform de overeenkomst te zijn afgeleverd.

Artikel 20: Onderzoeksplicht / klachten

De wederpartij zal op het tijdstip van afname de zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare gebreken en de aangeboden afleverbon/vervoersdocument voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de wederpartij alle eventuele gebreken vermelden op het betreffende document. De artikelen worden geacht in goede staat en conform de overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voor zover op voormelde documenten niet anders is vermeld.

Klachten van wederpartij die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan de zaken en die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt danwel redelijkerwijze hadden kunnen worden ontdekt, dienen door Wederpartij binnen 2 werkdagen na levering, schriftelijk, duidelijk gespecificeerd en per aangetekende brief aan Bridges2000 B.V. te worden gemeld.

Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door Wederpartij binnen 1 week na ontdekking hiervan aan Bridges2000 B.V. worden gemeld, op dezelfde wijze als in lid 2 vermeld.

Ieder vorderingsrecht van de wederpartij jegens Bridges2000 B.V., betrekking hebbend op gebreken in de door Bridges2000 B.V. geleverde zaken, vervalt indien de gebreken niet binnen de hiervoor in lid 2 en 3 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Bridges2000 B.V. ter kennis zijn gebracht.

Ieder vorderingsrecht van de wederpartij jegens Bridges2000 B.V., betrekking hebbend op gebreken in de door Bridges2000 B.V. geleverde zaken, vervalt eveneens indien:

a. De wederpartij geen/onvoldoende medewerking aan Bridges2000 B.V. verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
b. De wederpartij de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden;
c. De wederpartij, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bridges2000 B.V. aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren;
d. De zaak na ontdekking van de gebreken als bedoeld in lid 2 door de wederpartij in gebruik wordt genomen.
e. De garantietermijn als bedoeld in artikel 19 is verstreken.

Artikel 21: Gebreken en garantie

Indien zich binnen een termijn van 12 maanden na levering gebreken openbaren aan een door Bridges2000 B.V. verkochte en geleverde nieuwe zaak, kan de wederpartij van Bridges2000 B.V. verlangen dat deze overgaat tot hetzij herstel, hetzij levering van een vervangende zaak casu quo onderdelen. Dat laatste onder gelijktijdige retournering van de gebrekkige zaken casu quo onderdelen.

De wederpartij kan pas om vervanging vragen nadat Bridges2000 B.V. eenmaal met een redelijke termijn in de gelegenheid is gesteld om de gebreken te herstellen. Vervanging kan niet gevorderd worden als de afwijking te gering is om vervanging te rechtvaardigen.

De wederpartij kan geen beroep doen op de garantiebepaling in geval van onjuist gebruik van de zaak zoals abnormaal, ruw, onoordeelkundig of verkeerd gebruik, verwaarlozing, en het niet opvolgen van instructies in de gebruiksaanwijzing.

De bevoegdheid voor wederpartij om over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22: Aansprakelijkheid

De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor overeenkomsten gesloten met wederpartij.

De aansprakelijkheid van Bridges2000 B.V. is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaak- en letselschade van wederpartij veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de zaak van Bridges2000 B.V. of van haar leidinggevende ondergeschikten.

Voorts is de aansprakelijkheid van Bridges2000 B.V. beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door Bridges2000 B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico. De aansprakelijkheid van Bridges2000 B.V. is hoe dan ook beperkt tot ten hoogste het orderbedrag.

Bridges2000 B.V. is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandsschade.

Wederpartij zal Bridges2000 B.V. vrijwaren voor eventuele vorderingen van derden casu quo voor aansprakelijkheid jegens derden.

Bridges2000 B.V. is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van veiligheidsgebreken aan een zaak.

Artikel 23: Betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient het orderbedrag onmiddellijk bij totstandkoming van de overeenkomst te worden voldaan. In geval van facturatie dient het orderbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, of op de factuur anders vermeld. In afzonderlijke gevallen kan door Bridges2000 B.V. een bankgarantie of betaling vooraf worden geëist.

Alle betalingen dienen te geschieden op het vestigingsadres van Bridges2000 B.V. of op een door haar aan te wijzen rekening. In geval van betaling per bank of giro, geldt de dag van creditering van de rekening van Bridges2000 B.V. als de dag van betaling.

Indien de wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is in verzuim. Alsdan verbeurt de wederpartij, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente van 1,5 %, berekend over het niet-betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 340,00 Beide bedragen zijn exclusief de geldende omzetbelasting.

Tevens heeft Bridges2000 B.V., indien de wederpartij haar verplichtingen uit de (koop)overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op: a. opschorting van de nakoming van die overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende overeenkomsten, hieronder uitdrukkelijk mede verstaan de verplichting tot afgifte van een nog te leveren of in reparatie zijnde zaak, totdat betaling voldoende is zeker gesteld; b. gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat Bridges2000 B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden; c. vergoeding van de door Bridges2000 B.V. geleden schade.

In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie, schuldsanering of onder bewind- of curatelestelling van de wederpartij, zullen alle vorderingen van Bridges2000 B.V. op de Wederpartij ineens en dadelijk opeisbaar zijn, en heeft Bridges2000 B.V. het recht, ter harer keuze, haar contractuele verplichtingen op te schorten respectievelijk de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een enkele mededeling, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, een en ander onverminderd het recht van Bridges2000 B.V. om nakoming en/of een en ander onverminderd het recht van Bridges2000 B.V. om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

Bridges2000 B.V. is gerechtigd al haar vorderingen op de wederpartij te verrekenen met een of meerdere vorderingen van de wederpartij, die de wederpartij op enig moment zou hebben op Bridges2000 B.V.

Artikel 24: Overmacht

Bridges2000 B.V. is niet tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.

Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van Bridges2000 B.V. die van zodanige aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bridges2000 B.V. gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, weersomstandigheden die extreem zijn, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van Bridges2000 B.V., problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

Artikel 25: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

De geleverde zaken blijven eigendom van Bridges2000 B.V., totdat de wederpartij al hetgeen zij ter zake hiervan aan Bridges2000 B.V. verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Daaronder wordt mede begrepen het orderbedrag, eventueel ingevolge de (verkoop) voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten. Bridges2000 B.V. heeft het recht om van de wederpartij zekerheid ten aanzien van de nakoming van haar verplichtingen te eisen, indien Bridges2000 B.V. dit noodzakelijk acht.

Voordat het eigendom op de wederpartij is overgegaan, is deze niet gerechtigd de zaak te vervreemden, aan derden te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

Indien en zolang Bridges2000 B.V. eigenaar van de zaak is, zal de wederpartij Bridges2000 B.V. onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of indien er anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak.

Indien de Wederpartij kennis draagt van een mogelijk (op handen zijnd) beslag op andere zaken (mogelijk goederen van derden), dient zij Bridges2000 B.V. hiervan terstond op de hoogte te stellen. Bovendien zal de Wederpartij aan Bridges2000 B.V. op haar eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt.

Bij beslag op (een deel van) de zaak, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Wederpartij, zal de wederpartij de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms)rechten van Bridges2000 B.V.

In elke van de hierboven genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Bridges2000 B.V. op de wederpartij direct en in haar geheel opeisbaar, en is de wederpartij gehouden tot onmiddellijke teruggave van onbetaald gebleven zaken en heeft Bridges2000 B.V. het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de wederpartij en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Bridges2000 B.V. geleden en te lijden schade komen voor rekening van de wederpartij.

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, en dit geldt zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van wijziging op alle overeenkomsten en P.O.’s tussen Bridges2000 B.V. en haar wederpartij, is het Nederlands recht van toepassing.