BRIDGES2000 B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid opgesteld en geïmplementeerd voor volledige transparantie met onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het doel/de doelen en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten op de best mogelijke manier uit te oefenen.

Als u aanvullende informatie nodig heeft over de bescherming van persoonsgegevens, bezoek dan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl .

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking-apparaten accepteert, zullen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking-cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.

Met het voortdurende bezoek aan deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij we op een andere manier hebben voorzien in het accepteren van cookies op onze website.

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens een bezoek aan onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Definities

1. Website (hierna: “Website”) https://bridges2000.nl/.
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de verwerkingsverantwoordelijke”): BRIDGES2000 BV, gevestigd aan Landverhuizersplein 65, 3072 MH Rotterdam, Nederland, KvK-nummer: 24406638.

Artikel 2 – Toegang tot de website

Toegang tot en gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U zult de gegevens en informatie van deze website niet gebruiken voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, met name ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – Website-inhoud

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om deze website te bedienen en meer in het algemeen alle componenten die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd door de wetten op intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, inclusief technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de controller, is ten strengste verboden. Het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke niet onmiddellijk actie onderneemt tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de indrukmakende partij te vervolgen.

Artikel 4 – Beheer van de website

Voor een goed beheer van de site kan de controller op elk moment:

– de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren
– alle informatie verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of in strijd is met internetetiquette
– de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

1. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, die de (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de website of van een van de functionaliteiten daarvan veroorzaken. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt met onze website. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. Verder ben je verantwoordelijk voor welke websites je bezoekt en welke informatie je zoekt.
2. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige juridische procedure die tegen u is ondernomen:
– vanwege het gebruik van de website of diensten die via internet toegankelijk zijn
– voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid
3.De controller is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur oploopt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u onthoudt zich van elke volgende (juridische) actie tegen de controller.
4. Als de controller betrokken is bij een geschil vanwege uw (ab) gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle volgende schade van u te (her) claimen.

Artikel 6 – Verzameling van gegevens

1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door BRIDGES2000 BV en (een) externe processor (s).
2. Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’).
3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk gebruikt door de verzamelaar om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en indien van toepassing om uw bestellingen te verwerken.Ze worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot informatie

1. Overeenkomstig artikel 13, lid 2, sub b, AVG heeft elke betrokkene het recht op informatie over en toegang tot en rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevens draagbaarheid.
2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via hendrik@bridges2000.nl.
3. Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waar we contact met u kunnen opnemen.
4. Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord.
5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze periode worden verlengd tot twee maanden.

Artikel 8 – Wettelijke verplichtingen

1. In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt vermoed en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt op uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonlijke gegevens vallen niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit privacy beleid.
2. Als er informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de controller de verplichte aard van deze informatie aangeven bij het opvragen van deze gegevens.

Artikel 9 – Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

1. Mogelijk ontvangt u commerciële aanbiedingen van de verzamelaar. Als je ze niet (meer) wilt ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: hendrik@bridges2000.nl.
2. Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt door onze partners voor commerciële doeleinden.
3. Als u tijdens uw bezoek aan onze website persoonlijke gegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen, ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene (n) in kwestie. De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

Artikel 10 – Bewaring van gegevens

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur bepaald door de wet.

Artikel 11 – Cookies

1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker herkend kunt worden wanneer u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat om ons aan te passen aan uw behoeften en het vergemakkelijkt het inloggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik ervan, tenzij we op andere manieren toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
2. We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
– Functionele cookies: zoals sessie- en login-cookies om sessie- en login-informatie te verzamelen.
– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen. Door deze cookies te gebruiken, kunnen we uw persoonlijke interesses afleiden. Zo kunnen (andere) organisaties u gerichte advertenties tonen wanneer u hun website bezoekt. Tracking cookies maken profilering mogelijk en behandelen categorieën mensen anders bij het targeten van advertenties. Tracking cookies verwerken meestal persoonsgegevens.
3. We gebruiken met name de volgende cookies op onze website:
– Anonieme Google Analytics (analytische cookie)
– Google Analytics (analytische cookie)
– Facebook (tracking cookie)
4. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de controller en / of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
5. Voor meer informatie over het gebruiken, beheren en verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post / cookies # faq

Artikel 12 – Afbeeldingen en aangeboden producten

U kunt geen rechten ontlenen aan de afbeeldingen die bij een aangeboden product op onze website horen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in het arrondissement waar de verzamelaar zijn vestigingsplaats heeft, is exclusief bevoegd indien er geschillen over deze voorwaarden ontstaan, behalve wanneer er een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: Hendrik van der Ham, hendrik@bridges2000.nl, 0653661148.